Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)

Aktualność 05 - 2017

Zadanie 2 - od 27.05.2017r. - 02.06.2017r. Wykonawca zaplanował realizację następujących robót: układanie bruku z kamienia granitowego na rondzie na Węźle "Krościna", układanie warstw bitumicznych podbudowy i wiążącej w km 123+700 - 124+200, humusowanie skarp oraz pasa dzielącego w km 124 - 125.

Zadanie 2 - W dniu 25.05.2017r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na Drodze Powiatowej DP 1349D w związku z budową drogi ekspresowej S5 Korzeńsko - Wrocław. ( ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania) 

Zadanie 2 - od 15.05.2017r. do 19.05.2017r. - Wykonawca prowadził roboty przy układaniu podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm o grubości 20 cm w km 123+700 - 124+200 jęzdnia lewa oraz prowadził roboty związane z humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw skarp na najazdach na WD-17 i WD-18 . Zaawansowanie robót drogowych w miesiącu kwietniu wyniosło na Trasie Zasadniczej 72%.

Zadanie 2 - 09.05.2017r. - Wykonawca podczas korytowania drogi powiatowej DP 1346D odkrył zabytki archeologiczne w południowej części węzła "Prusice" w km 132+526,96 pomiędzy drogami technicznymi DP16 oraz DP17. Wpisem w dziennik Budowy w dniu 09.06.2017r. zostały wstrzymane roboty na przedmiotowym odcinku.